Algemene voorwaarden Rijtop Rijopleidingen B.V.
Zoals je ziet: geen kleine lettertjes, 100% transparant.

1 Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Lesovereenkomsten waarbij diensten, adviezen en andere werkzaamheden door Rijtop Rijopleidingen B.V worden aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen (“Overeenkomsten”).

1.2 Onze wederpartij bij Overeenkomsten wordt hierna”Cursist” genoemd.

1.3 Rijtop Rijopleidingen B.V biedt één van de volgende diensten aan de Cursist aan.

1.4 
“Pakketopleiding”: opleiding met een vooraf vastgesteld aantal rijlessen waarbij het examen (inclusief garantie) zijn inbegrepen;

1.5 “Spoedopleiding”: opleiding met een vastgesteld aantal rijlessen, dat binnen 1 0 (werk)dagen wordt afgerond, waarbij het examen (inclusief garantie) zijn inbegrepen

1.6 “Reguliere opleiding”: een Rijopleiding met een onbepaalde duur en een onbepaald aantal rijlessen, waarbij noch de theoriecursus, noch het examen zijn inbegrepen

1.7 Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

2 Overeenkomsten

2.1 Ingeval van een van de bepalingen uit deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing

2.2 Ingeval van strijd tussen in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen, en andere schriftelijke van Overeenkomsten deel uitmakende bepalingen, prevaleren de laatste.

3 Verplichtingen Rijtop Rijopleidingen B.V

 1. 3.1  Rijtop Rijopleidingen B.V is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 2. 3.2  rijles wordt gegeven door rij-instructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet

  Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

 3. 3.3  de Cursist zoveel mogelijk rijles krijgt van één en dezelfde rij-instructeur;

 4. 3.4  de examen aanvraag uiterlijk 2 weken na het met de Cursist gevoerde overleg dat het

  examen kan worden aangevraagd en de Cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijtop Rijopleidingen B.V heeft voldaan, is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR);

 5. 3.5  de Cursist op de datum en tijd waarvoor hij en/of zij is opgeroepen door het CBR of het BNOR tot het afleggen van het examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij en/of zij rijles heeft gekregen, danwel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type;

 6. 3.6  er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt tegen aansprakelijkheid van Rijtop Rijopleidingen B.V jegens de Cursist

4 Verplichtingen Cursist

 1. 4.1  De Cursist is verplicht:

 2. 4.2  tijdens de rijles aanwezig te zijn; Indien de Cursist niet binnen 15 minuten na het

  afgesproken tijdstip op de met de rij-instructeur afgesproken plaats aanwezig is, heeft hij

  en/of zij geen recht op een vervangende rijles;

 3. 4.3  een rijles die hij en/of zij niet kan volgen tijdig, langer dan 48 uur voor aanvang van de

  rijles af te zeggen. Indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd, waarbij zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen niet zijn inbegrepen in

 1. 4.4  voornoemde periode, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles en dient er in geval van een aangekocht pakketvorm extra lessen te worden bijgekocht. Ingeval van een losse les is de vergoeding voor de les dan verschuldigd. Afzegging kan alleen bij de desbetreffende rijinstructeur worden gedaan. Ingeval van een niettijdige afzegging vanwege een dringende reden heeft de Cursist recht op een vervangende rijles. De Cursist dient op verzoek van Rijtop Rijopleidingen B.V schriftelijk bewijs terzake de dringende reden te overleggen. Onder een dringende reden dient te worden verstaan de begrafenis van een overledene tot en met de 2e graad of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte een ziekenhuisopname zonder spoed of vakantie In elk geval van afzegging van de rijles bij de Spoedopleiding, heeft de Cursist geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een in dit artikel genoemde dringende reden 4.1.3 de aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

 2. 4.5  bij het examen een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen;

  De adviezen op te volgen van de rij-instructeur inzake geadviseerde pakketvormen;

 3. 4.6  nuchter c.q. niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die

  de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen en het examen deel te nemen.

5 Betaling

5.1 Tenzij partijen schriftelijk en/of mondeling uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen, dient betaling voor de rijopleiding per automatische incasso te geschieden. De Cursist behoudt zich het recht voor op zijn en/of haar verzoek de automatische incasso in te trekken, alsmede een foutief geïncasseerd bedrag te laten terugboeken.

5.2 Rijtop Rijopleidingen B.V is gerechtigd tijdens de duur van de Overeenkomst haar lesprijs te verhogen. De Cursist heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij en/of zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

 1. 5.3  Indien de Cursist de machtiging tot automatische incasso intrekt of een geïncasseerd bedrag laat terugboeken, is hij en/of zij voor elke termijn die niet door middel van automatische incasso wordt betaald aan Rijtop Rijopleidingen B.V administratiekosten ten bedrage van EUR 12,- verschuldigd. Deze kosten dienen tegelijkertijd met de termijn te worden betaald.

 2. 5.4  Indien Rijtop Rijopleidngen B.V 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, is de Cursist automatisch in verzuim, Rijtop Rijopleidingen B.V is dan gerechtigd het nog openstaande bedrag te verhogen met EUR 12, -administratiekosten, in aanvulling op de administratiekosten die zijn genoemd in paragraaf 5.3 hierboven. Rijtop Rijopleidingen B.V behoudt zich tevens het recht voor om over het nog openstaande bedrag rente te berekenen. Zij zal als rentepercentage de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis hanteren. De verplichting van de Cursist tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt hiermee niet te vervallen.

 3. 5.5  Indien de Cursist in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, kan Rijtop Rijopleidingen B.V de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Rijtop Rijopleidingen B.V is in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen, welke kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten omvatten. Onder buitengerechtelijke kosten vallen de kosten die aan Rijtop Rijopleidingen B.V in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Rijtop Rijopleidingen B.V zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

6 Examen

 1. 6.1  De kosten van alle door de Cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijtop

  Rijopleidingen B.V dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.

 2. 6.2  Rijtop Rijopleidingen B.V is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd

  tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de Cursist. Zij is op verzoek van de Cursist verplicht een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te overhandigen.

 3. 6.3  Rijtop Rijopleidingen B.V behoudt zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

 4. 6.4  Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de Cursist niet of te laat op het examen verschijnt of hij en/of zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de Cursist. De Cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op examen garantie.

 5. 6.5  Rijtop Rijopleidingen B.V zal op verzoek van de Cursist zorgdragen voor de aanvraag van een nieuw examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van een van de onderstaande gebeurtenissen:

 6. 6.6  een familielid tot en met de 2e graad van de Cursist of van de rij-instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf;

 7. 6.7  het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is;

 8. 6.8  het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

 9. 6.9  Bij Examengarantie herexamen is de huur van de auto niet inbegrepen.

7 Ontbinding

 1. 7.1  Elke Overeenkomst die door de Cursist is ondertekend wordt door Rijtop Rijopleidingen B.V als bindend beschouwt, enven als per mail qaangevraagde opleidingen en examens, tenzij de Cursist de Overeenkomst binnen 5 werkdagen na ondertekening per aangetekende brief ontbindt.

 2. 7.2  Indien de Overeenkomst niet is aangegaan voor een Pakketopleiding of een Spoedopleiding kan de Overeenkomst door zowel de Cursist als Rijtop Rijopleidingen B.V worden ontbonden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van een kalendermaand.

 3. 7.3  Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een Pakketopleiding of een Spoedopleiding, kan de Cursist de Overeenkomst slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van hem en/of haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. Mede aangezien het voor Rijtop Rijopleidingen B.V in geval van ontbinding door de Cursist in het algemeen niet mogelijk is de aan de Cursist toegewezen rij- instructeur aan een andere Cursist toe te wijzen, is de Cursist in geval van ontbinding als in dit artikel bedoeld een vergoeding aan Rijtop Rijopleidingen B.V verschuldigd (de “Vergoeding bij ontbinding”). De Vergoeding bij ontbinding bestaat uit een percentage van de volledige vergoeding voor het betreffende pakket. te weten de reeds genoten lestijd als percentage van de totale lestijd bij het pakket, vermeerderd met 10%. De vergoeding bij ontbinding bedraagt echter minimaal 65% van de totale prijs van de Pakketopleiding en minimaal 85% bij een Spoedopleiding. Indien het verschuldigde bedrag ineens bij vooruitbetaling door de Cursist is voldaan, zal Rijtop Rijopleidingen B.V het bedrag onder aftrek van de hiervoor genoemde vergoedingen en het door haar aan CBR, of BNOR betaalde examengeld aan de Cursist restitueren.

7.4 Rijtop Rijopleidingen B.V kan de Overeenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen of een Pakketopleiding, slechts ontbinden ingeval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Rijtop Rijopleidingen B.V gehouden de lesgeld en. waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd. aan de Cursist te restitueren.

 1. 7.5  Mocht er een ontbinding plaats vinden en daaruit volgend een terug betaling en cursist laat zich negatief uit op facebook dan wel slechte recentie geeft op google of welke anders site dan ook, zal Rijtop Opleidingen B.V. het terug te betalen bedrag houden en zien als geleden schade vergoeding.

 2. 7.6  Mocht cursist met zijn opleiding stoppen en laat hij zich op facebook, google of via nadere internet sites zich negatief uit of maakt hij een slechte beoordeling zonder vooraf met Rijtop opleidingen B.V in gesprek te zijn gegaan dan wel tot een oplossing is proberen te komen, is Rijop opleidingen B.V. Gerechtigd een boete van 500,- op te leggen voor de geleden schade!

8 Vrijwaring

8.1 Rijtop Rijopleidingen B.V vrijwaart de Cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijdingen en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet, verkeersovertredingen,en/of grove schuld van de Cursist, alsmede bij het gebruik door de Cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.

8.2 Indien de Cursist een rijles volgt ondanks dat hem en/of haar bij rechtelijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of zijn en/of haar rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de Overeenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de Rijtop Rijopleidingen B.V volledig voor de gevolgen hiervan. De Cursist zal eventueel ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiêle consequenties voor zijn en/of haar rekening nemen.

9 Aanbiedingen en acties met voorwaarden

 1. 9.1  Op de aanbiedingsactie die Rijtop Rijopleidingen B.V voert met betrekking tot de aanbiedingen van 6, 8of 10 lessen inclusief examen zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zoals hierbeneden zijn vermeld.

 2. 9.2  De aanbiedingsactie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. De aanbiedingsactie is uitsluitend bestemd en geldig voor startende en beginnende bestuurders en/of studenten.

 3. 9.3  Per aanbiedingsactie is een geldigheid voor 1 coupon per persoon, maar kunnen er meerdere coupons worden aangekocht bestemd voor andere startende cursisten.

 4. 9.4  De aanbiedingscoupon is niet overdraagbaar naar andere personen nadat is gestart met de rijopleiding.

 5. 9.5  De aanbiedingsactie bestaat uit 6,8,10 rijlessen van 45 minuten exclusief 5 minuten eindevaluatie, alsmede het CBR praktijkexamen exclusief de kosten van de huur van het lesvoertuig tijdens het rijexamen en de inschrijfkosten van het CBR, respectievelijk € 75,- en € 42,50

 1. 9.6  De aanbiedingsactie is uitsluitend geldig in combinatie met een af te nemen lespakket

  met een minimum aantal lessen van 14 lesuren.

 2. 9.7  Het rijexamen zal alsdan pas worden aangevraagd als de adviezen van de rijinstructeur

  inzake het te nemen lespakket zullen worden nageleefd en opgevolgd.

 3. 9.8  Betaling van het restant van de rijopleiding zal geschieden deels uitsluitend via een eenmalige automatische incasso.
  Het overige deel van de rijopleiding dient aan de rijinstructeur van de rijschool te worden voldaan en zal worden afgestemd op het genomen aantal rijlessen. 
  Standaard zal bij iedere rijopleiding eenmalig € 42,50 worden berekend voor de gemaakte administratiekosten.

 4. 9.9  Onze all-in pakketten dienen binnen 1 jaar afgerond te zijn. Indien er 2 maanden aansluitend niet gelest is doordat de cursist niet kon door welke omstandigheden dan ook en niet anders schriftelijk is overeengekomen komt het pakket te vervallen.

      9.  9.10 Bij het afnemen van een all-in pakket dient er voor het 25e les uur theorie behaald te zijn. Indien er geen theorie gehaald is worden
                    de rijlessen gestaakt tot het moment dat er minimaal een theorie data bekend is, inachtnemend 9.9

      9. 9.11 Heb je een rijtest moeten ondergaan of heb je, door het invullen van de medische verklaring, een medische achtergrond dan komt het
                  ALL-IN pakket te vervallen en wordt deze automatisch teruggezet naar een 40 uren pakket.

      9. 9.12  Prijzen en pakketvoorwaarden kunnen ten alle tijden door Rijtop worden aangepast.

      9. 9.13  Op al onze ALL-IN pakketten zijn eventuele, of lopende, acties en tegoeden niet van toepassing.